Vacatures
RENOVATIEADVIES (M/V)

Buurthuis Bonnevie zoekt een nieuwe medewerker om de dienst renovatieadvies (M/V) te versterken: hij/zij zal bewoners die hun woning willen renoveren, individueel of collectief begeleiden om de meest haalbare oplossingen te vinden zowel financieel als op het vlak van gezondheids- en veiligheidsnormen.

Molenbeek-centrum heeft een verouderd woningbestand dat niet steeds voldoet aan een goede woonkwaliteit. Onze vzw ijvert al 40 jaar voor een betere woonkwaliteit in oud-Molenbeek, neemt de kwetsbare bewoners als uitgangspunt van zijn actie en legt het accent op energie en duurzaam renoveren.

MISSIE :
De voornaamste opdracht van de medewerker renovatieadvies is de eigenaars van een woning ervan te overtuigen hun woning (ecologisch) te renoveren om hun woonkwaliteit te verbeteren. Hij/zij zal dus:
- De professionele renovatie van woningen aanmoedigen via een proces van renovatie-advies;

- Info verschaffen inzake premies en leningen voor (energiezuinig) verbouwen waarop kandidaat-verbouwers aanspraak kunnen maken;

- De kandidaat-verbouwers helpen bij de aanvraag en analyse van prijsoffertes bij aannemers en bij het opstellen van de dossiers voor de premie-aanvragen;

- De kandidaat-verbouwer bijstaan bij de afhandeling van de administratieve en stedenbouwkundige aanvragen. Als de werken te groot zijn voor de dienst, zal de medewerker- renovatieadvies de kandidaat-verbouwer doorverwijzen naar architecten;

- Hulpmiddelen uitbouwen en organiseren van thematische vergaderingen met de bewoners over thema’s als: kadaster, isolatie, energiebesparing,..;

- Deelnemen aan teamwerk en uitbouwen van geïntegreerd werken met collega’s;

- Samenwerken met het breder netwerk, zoals: het Netwerk Wonen, de adviesraad voor Huisvesting van Molenbeek.


PROFIEL :
We zijn op zoek naar iemand die inzicht heeft in stedelijk beleid, met de nodige technische kennis om renovaties te begeleiden (ontleding van de onderliggende problematiek, energiezuinige en ecologische oplossingen) en die tegelijk pedagogisch ingesteld is (animaties, sensibilisering, verspreiding):
- Hij/zij is in het bezit van een master architectuur;
- Heeft minimum 3 jaar ervaring;
- Is in staat om een gebouw te analyseren en de oorzaak van energieverlies vast te stellen;
- Kent de bestaande wetgeving (de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, EPB-certificaat, Brusselse Wooncode) en de politieke context van Brussel (huisvesting, energie en stedenbouw);
- Heeft inzicht in de structuur van het Brussels Gewest en het welzijnswerk
- Kan initiatief nemen, en creatief en zelfstandig werken;
- Is sociaal in de omgang;
- Kan in team werken;
- Kan samenwerken met de lokale en regionale verenigingen en diensten;
- Voelt zich op zijn/haar gemak in onze multiculturele en kwetsbare buurt en legt makkelijk contact met de bewoners;
- Is in staat om een tekst op te stellen, met zin voor analyse en synthese;
- Kan technische informatie en regelgeving verstaanbaar maken voor iedereen en kan een groep animeren;
- Kan gebruik maken van Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-out;
- Bezit een goede kennis van de tweede landstaal;
- Is bereid om af en toe ook beschikbaar te zijn ’s avonds en in het weekend;

WIJ BIEDEN AAN:
- Een deeltijdse job van 0,6 jobtime , contract van onbeperkte duur
- Salaris volgens paritair comité 329.01, barema B1c of B1b afhankelijk van aanvaarde anciënniteit
- Een gevarieerde en stimulerende job in een dynamisch team dat aan de verbetering van de leef-kwaliteit van de buurt werkt;
- Kans om zich bij te scholen in verband met duurzaam renoveren en de toegang van kwetsbare bevolkingsgroepen tot huisvesting
- Een werkplek in het hart van Molenbeek.

Indien u meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met Marie-Claire Migerode, 02 410 76 31 of onze website raadplegen: www.bonnevie40.be.

Bezorg uw CV en een motiveringsbrief waarin u ook aangeeft welke kennis en ervaring u kan inbrengen ten aanzien van de werking van Bonnevie

Voor 17/02/2018 aan marie-claire.migerode@bonnevie40.be

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, wordt u uitgenodigd op een gesprek op vrijdag 2 maart tussen 9:30 en 16:00

Vzw Buurthuis Bonnevie maakt plaats voor een gemotiveerde buurtwerker

Buurthuis Bonnevie vzw
Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen.
Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten.
Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak.

Takenpakket
De ‘basis – en beleidsmedewerker’ ondersteunt een aantal lopende activiteiten en projecten en bouwt die verder uit of stuurt die bij in overleg met de collega’s en de coördinatie.

1. Uitbouwen van het onthaal en toeleiden van bewoners naar aangepaste dienstverlening:
Het dagelijks onthaal gebeurt door een medewerker in opleidingscontract en door vrijwilligers. Zij onthalen bezoekers, verwijzen intern door of maken hen wegwijs in het sociaal landschap.
U staat in voor de globale uitbouw van dit onthaal met als volgende aandachtspunten:
- De inwerking en omkadering van de onthaalmedewerkers voor interne doorverwijzing, de ondersteuning van onthaalmedewerkers om problemen te kunnen detecteren en om een kennis op te bouwen van de sociale kaart;
- Het onthaal uitbouwen als een project in het kader van sociaal beleid;
- Zorgen voor de praktische organisatie waar nodig en het opvolgen van de registratie.

2. Taalactivering en burgerschap:
Wekelijks verzorgen 2 vrijwilligers taaltafels waar bewoners hun eerste stappen in een andere taal leren zetten. U zal instaan voor:
- Het ondersteunen van de huidige en toekomstige vrijwilligers voor de taaltafels ;
- Het verder kwalitatief uitbouwen van een Taaltafel Nederlands met (nieuwe) vrijwilliger(s);
- Het uitwerken –samen met de vrijwilligers- van een aanpak om bewoners te laten doorstromen naar reguliere taallessen.

3. Het laten groeien van de doelgroepmedewerkers in hun werktraject:
Via opleidingscontracten kunnen 5 laaggeschoolde Molenbekenaars werkervaring opdoen in onthaal en de technische dienst ‘Bonfix’. U staat in voor:
- Het organiseren van een vormingsaanbod voor de doelgroepmedewerkers (op en buiten de werkvloer), dit in samenspraak met de coördinator Bonfix;
- Het in orde houden van praktische aspecten ivm aanwerving, omkadering en doorstroom;
- Het ondersteunen van hun leerproces tijdens hun tewerkstelling

4. Ondersteunen van bewonersinitiatieven in de wijk:
Samen met bewoners organiseren we jaarlijks activiteiten om de wijk en leefomgeving aangenamer te maken.
U staat in voor:
- Het ondersteunen van bewonersgroep(en) bij hun initiatieven;
- Het meewerken aan het jaarlijks wijkfeest op het Bonnevieplein;
- Het detecteren van nieuwe initiatieven en deze mee ondersteunen

5. Versterken van (buurt)netwerken en sociale cohesie
U staat in voor:
- De uitbouw - met de coördinatie- van 2 open algemene vergaderingen op jaarbasis;
- Linken leggen tussen de eigen werking en andere groepen/ verenigingen

Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
- U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
- U bent Nederlandstalig en hebt een goede basiskennis Frans (of die u wilt verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt
- U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverband
- U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
- U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
- U kan structureel denken U hebt zin voor initiatief
- U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
- U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
- U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt

Wij bieden aan:
• Een contract van onbepaalde duur, deeltijds (0,8 vte)
• Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden
• De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen
• Betaling op basis van sectorale barema’s B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

Voor meer inlichtingen belt u naar 02/410 76 31 en vraagt naar Lieven Monserez, coördinator
Bekijk ook onze website: www.bonnevie40.be

Procedure
1. Kandidaturen (motivatiebrief en CV) tegen ten laatste 15/02/2018 doorsturen lieven.monserez@bonnevie40.be of Buurthuis Bonnevie, ter attentie van Lieven Monserez, Bonneviestraat 40 1080 Sint-Jans-Molenbeek
2. Eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV
3. Tweede selectie op basis van schriftelijk inhoudelijke proef (16/02/2018)
4. Indien u op basis van de schriftelijke proef bent weerhouden, zal u worden uitgenodigd voor een gesprek met selectiecommissie op vrijdag 23/02/2018. Op basis van dit gesprek wordt een keuze gemaakt onder de resterende kandidaten.

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33